Dịch vụ

Phân tích, đánh giá đo lường hiệu quả hoạt động kinh doanh

Lợi ích

Lợi ích khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi:

- Đảm bảo các thông tin thẩm định, các phương án lựa chọn dự án đầu tư phù hợp với quy định pháp luật.

- Đưa cảnh báo các nguy cơ tài chính trước khi hoạt động kinh doanh, phát triển các dự án mới. 

- Kiểm tra được dòng tiền hiện tại và dự báo tương lại trước khi phát triển các dự án mới.

- Tư vấn hỗ trợ nhanh chóng, kịp thời

Trách nhiệm

Công việc của chúng tôi:

- Đánh giá từng dự án đầu tư.

- Lập dự báo dòng tiền.

- Phân tích rủi ro từng dự án.

- Đánh giá hiệu quả đầu tư từng dự án.

- Đưa ra ý kiến, lựa chọn cho các dự án kinh doanh của doanh nghiệp.

Dịch vụ khác

Thẩm định, lựa chọn dự án đầu tư

Hiện nay, cùng với sự toàn cầu hóa, việc thẩm định giá trị dự án đầu tư được các nhà đầu tư, các tổ

Xem thêm