Dịch vụ

Tổ chức hệ thống kế toán

Tổ chức hệ thống kế toán trong doanh nghiệp là tổ chức việc thực hiện các chuẩn mực, chế độ kế toán để phản ánh tình hình tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tổ chức thực hiện chế độ kiểm tra kế toán, chế độ lưu trữ dữ liệu kế toán. Tổ chức hệ thống kế toán tại doanh nghiệp nhằm quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, giảm thiệu rủi ro do sai sót trong quá trình thực hiện.

Lợi ích

Lợi ích khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi:

- Hệ thống sổ sách sẽ chuẩn mực, chứng từ kế toán sẽ đầy đủ và phù hợp quy định pháp luật.

- Đảm bảo đầy đủ các thông tin tài chính phù hợp để đơn vị doanh nghiệp đưa ra các quyết định kinh tế phù hợp.

- Đảm bảo ghi chép, theo dõi, phản ánh và giám sát chặt chẽ các loại tài sản, nguồn vốn kinh doanh nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

- Giúp giám sát, nâng cao hiệu suất và hiệu quả hoạt động của bộ phận kế toán tại công ty.

- Tư vấn hỗ trợ nhanh chóng, kịp thời.

Trách nhiệm

Công việc của chúng tôi:

- Hướng dẫn kế toán nội bộ hạch toán nghiệp vụ kế toán.

- Hướng dẫn công tác kế toán quản trị hàng tồn kho, quản trị công nợ phải thu-phải trả.

- Tham vấn cho BGĐ về công tác quản lý bộ phận kế toán.

- Tư vấn các quy định pháp luật về thuế, kế toán, lao động, BHXH-BHYT.

- Kiểm tra hướng dẫn kế toán thuế

- Xây dựng quy trình hệ thống kế toán nội bộ

Dịch vụ khác

Tổ chức hệ thống kiểm soát nội bộ

Dù là doanh nghiệp lớn, vừa hay nhỏ thì đều phải đối phó với nhiều loại rủi ro khác nhau như: nợ phải thu nhiều không

Xem thêm

Kế toán thuế

Kế toán là xương sống của mỗi doanh nghiệp. Kế toán sẽ cung cấp thông tin kinh tế, tài chính cần thiết cho nhà quản

Xem thêm

Kế toán trưởng

Với hoạt động kinh tế ngày càng phát triển, đòi hỏi mỗi doanh nghiệp phải kiểm soát, đánh giá được tình hình

Xem thêm