Dịch vụ

Kế toán thuế

Kế toán là xương sống của mỗi doanh nghiệp. Kế toán sẽ cung cấp thông tin kinh tế, tài chính cần thiết cho nhà quản trị, nó giúp chủ doanh nghiệp đưa ra các chiến lược, quyết định kinh doanh và hướng đi phù hợp cho doanh nghiệp trong tương lai. Do đó nếu thông tin kế toán sai lệch sẽ dẫn đến các quyết định của nhà quản trị không phù hợp, doanh nghiệp có thể rơi vào tình trạng khó khăn.

 

Lợi ích

Lợi ích khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi:

- Tổ chức hiệu quả công tác kế toán tại doanh nghiệp.

- Hướng dẫn các quy định pháp luật về thuế.

- Tránh rủi ro về thuế trong tương lai.

- Thực hiện kê khai thuế giá trị gia tăng hàng quý.

- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn hàng quý.

- Đăng ký mã số thuế cá nhân cho nhân viên, đăng ký giàm trừ gia cảnh.

- Thông báo số thuế phải nộp khi có phát sinh.          

- Làm việc và giải trình với cơ quan thuế trong phạm vi công việc đã thực hiện.

Trách nhiệm

Công việc của chúng tôi:

- Kiểm tra, soát xét hóa đơn đầu vào, đầu ra phù hợp với quy định pháp luật.          

- Phân loại, sắp xếp, đóng cuốn hóa đơn chứng từ.

- Thực hiện hạch toán và ghi sổ kế toán trên phần mềm kế toán.

- Lập báo cáo nhập xuất tồn hàng tháng.

- Tính khấu hao tài sản cố định, phân bổ công cụ dụng cụ.

- Lập và in các loại sổ sách kế toán theo quy định.

- Lập báo cáo tài chính.

- Lập báo cáo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp hàng năm.

- Lập báo cáo quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

- Lập và gửi các loại báo cáo thống kê.

- Đăng ký khai trình sử dụng lao động.

- Đăng ký thang lương, bảng lương.

- Đăng ký mới BHXH, BHYT.

- Hồ sơ báo tăng, báo giảm BHXH, BHYT.

Dịch vụ khác

Tổ chức hệ thống kế toán

Tổ chức hệ thống kế toán trong doanh nghiệp là tổ chức việc thực hiện các chuẩn mực, chế độ kế toán để phản ánh...

Xem thêm

Tổ chức hệ thống kiểm soát nội bộ

Dù là doanh nghiệp lớn, vừa hay nhỏ thì đều phải đối phó với nhiều loại rủi ro khác nhau như: nợ phải thu nhiều không

Xem thêm

Kế toán trưởng

Với hoạt động kinh tế ngày càng phát triển, đòi hỏi mỗi doanh nghiệp phải kiểm soát, đánh giá được tình hình

Xem thêm